Bazy danych

W świecie baz danych istnieje wiele różnych rodzajów, z których niektóre to:

  1. Relacyjne bazy danych (RDBMS): Relacyjne bazy danych są oparte na modelu relacyjnym i korzystają z języka zapytań SQL (Structured Query Language) do zarządzania danymi. Są skuteczne w organizowaniu danych w tabelach z wierszami i kolumnami, z zachowaniem spójności i integralności danych. Przykłady to Oracle, MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server.
  2. NoSQL (Not only SQL): NoSQL to szeroka kategoria baz danych, które nie są oparte na modelu relacyjnym. Zamiast tego, używają różnych modeli danych, takich jak dokumenty, grafy, kolumny czy key-value (klucz-wartość). NoSQL jest często stosowany do obsługi dużych ilości danych, skalowalności i elastyczności. Przykłady to MongoDB, Cassandra, Redis, Neo4j.
  3. Bazy danych typu key-value: Ten rodzaj bazy danych przechowuje dane w formie par klucz-wartość. Klucz jest unikalny i służy do odczytu i zapisu wartości. Bazy danych typu key-value są często używane do prostych operacji odczytu/zapisu i są wydajne w przypadku dużej liczby operacji. Przykłady to Aerospike, Redis, Riak, DynamoDB.
  4. Bazy danych grafowe: Bazy danych grafowe są specjalnie zaprojektowane do przechowywania danych w postaci grafu, gdzie węzły reprezentują obiekty, a krawędzie reprezentują relacje między nimi. Są efektywne w analizie związków między danymi i wykonywaniu złożonych zapytań. Przykłady to Neo4j, Amazon Neptune.
  5. Bazy danych dokumentowe: Bazy danych dokumentowe przechowują dane w postaci dokumentów (na przykład w formacie JSON lub XML). Są elastyczne i nie wymagają stałej struktury, co czyni je przydatnymi w przypadku złożonych i zmiennych danych. Przykłady to MongoDB, CouchDB.

Oprócz wymienionych powyżej istnieje wiele innych rodzajów baz danych, takich jak bazy danych kolumnowe (columnar databases), czasoszeregowe (time-series databases), in-memory databases (bazy danych w pamięci), a także hybrydowe podejścia, które łączą różne modele danych w jednej bazie danych. Dobierzemy właściwe rozwiązanie do Państwa aplikacji.